Na temelju čl.13. i čl. 55 st. 1. Zakona o udrugama (Nar.nov.,br. 74/14.) izvanredna Skupština  GLJIVARSKE UDRUGE «SUNČANICA»-SINJ, na sjednici održanoj dana 6. 9. 2015. godine  usvojila je

 

 

STATUT

GLJIVARSKE UDRUGE «SUNČANICA»-SINJ

 

 

I.                    OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj Statut Udruge GLJIVARSKA UDRUGA «SUNČANICA»-SINJ (dalje u tekstu: Udruga) sadrži odredbe o:

·         nazivu i sjedištu Udruge

·         zastupanju Udruge

·         izgledu pečata Udruge

·         znaku Udruge i njegovom izgledu

·         područjima djelovanja sukladno  ciljevima

·         ciljevima Udruge

·         djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi

·         načinu osiguranja javnosti djelovanja Udruge

·         uvjetima i načinu učlanjivanju, prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova

·         tijelima Udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata

·         izboru i opozivu likvidatora Udruge

·         prestanku postojanja Udruge

·         imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom

·         postupku s imovinom u slučaju prestanka Udruge

·         načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge

·         priznanjima i nagradama Udruge te

·         prijelazne i završne odredbe.

 

Članak 2.

Udruga je oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite i promicanja zajedničkih interesa i ciljeva, koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja su uređena ovim Statutom, kojim se uređuje ustroj i djelovanje Udruge.

 

II. NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 3.

Udruga djeluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom koji je određen ovim Statutom, te pod kojim je upisana u  registar udruga.

Članak 4.

Naziv Udruge glasi GLJIVARSKA UDRUGA «SUNČANICA»-SINJ .

Skraćeni naziv Udruge glasi: GUSS.

Članak 5.

Sjedište Udruge je u Suhaču

 

 

III. ZASTUPANJE UDRUGE

Članak 6.

Udrugu zastupa predsjednik Udruge.

Predsjednik Udruge može za vrijeme odsutnosti poslove zastupanja putem punomoći prenijeti na treću osobu.

 

 

 

IV. IZGLED PEČATA UDRUGE

Članak 7.

Pečat Udruge je okruglog oblika, promjera 3 cm, s natpisom imena Udruge i mjesta sjedišta po obodu pečata: GLJIVARSKA UDRUGA «SUNČANICA»-SINJ, SUHAČ, dok je u sredini stilizirani crtež gljive sunčanice.

V.  ZNAK UDRUGE I NJEGOV IZGLED

Članak 8.

Udruga ima znak.

Znak Udruge je stilizrana kratica GUSS.

 

 

VI. PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA

Članak 9.

Sukladno ciljevima, područje djelovanja Udruge je zaštita okoliša i prirode.

 

VII. CILJEVI UDRUGE

Članak 10.

Ciljevi Udruge jesu:

·         upoznavanje gljiva naših krajeva,

·         razvijanje ljubavi prema prirodi i domovini,

·         proučavanje gljiva kao prirodnog izvora hrane u svakodnevnoj ishrani, kao i slučaju oskudice izazvane ratom ili elementarnim nepogodama,

·         proučavanje gljiva s ciljem zaštite od trovanja,

·         rad na razvoju uzgoja saprofitskih i mikoriznih gljiva,

·         suradnja s ostalim društvima u zemlji kao i sa zainteresiranim poduzećima, znanstvenim ustanovama i planinarskim društvima.

 

VIII. DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Članak 11.

Ciljeve iz ovog Statuta Udruga će ostvarivati obavljanjem sljedećih djelatnosti:

  • održavanjem predavanja,
  • održavanjem determinacija,
  • organiziranjem stručnih izleta za članove u trajanju do 2 dana,
  • postavljanjem izložbi.

 

 

IX. OSIGURANJE JAVNOSTI DJELOVANJA UDRUGE

Članak 12.

Djelovanje Udruge je javno.

Udruga svoje članove o svom radu obavještava na sjednicama tijela Udruge i na drugi pogodan način (oglasna ploča, putem glasila Udruge, pisanim putem, elektroničkom poštom i drugim sredstvima komunikacija).

Članak 13.

Sjednice tijela Udruge otvorene su za javnost.

Javnost se samo iznimno može isključiti sa sjednica tijela Udruge u sljedećim slučajevima:

·         kada se raspravlja o pitanjima koja predstavljaju poslovnu tajnu

·         kada se radi o zaštiti osobnih podataka i

·         kada se to zbog osobito važnih razloga, primjerice kad se raspravlja o staništu gljiva, odluči na sjednici tijela Udruge.

 

X. UVJETI I NAČINI UČLANJIVANJA U UDRUGU, PRESTANAK ČLANSTVA, PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOST TE STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA I NAČIN  VOĐENJA POPISA ČLANOVA

Članak 14.

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba sukladno zakonu i statutu.

Predstavnika pravne osobe članice Udruge imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji način imenovanja.

Odluku o učlanjivanju u Udrugu donosi upravni odbor.

Članak 15.

Članstvo u Udruzi prestaje:

·         neplaćanju članarine protekom tri mjeseca nakon isteka godine u kojoj je članarina trebala biti plaćena

·         isključivanjem odlukom Upravnog odbora zbog nepridržavanja odredbi Statuta i drugih akata Udruge

·         smrću člana fizičke osobe

·         brisanjem iz odgovarajućeg registra člana koji je pravna osoba, obrt ili slobodno zanimanje.

Članak 16.

Članovi Udruge imaju sljedeća prava i obveze:

·         da sudjeluju u radu Udruge

·         da se pridržavaju ovog Statuta i drugih općih akata Udruge

·         da biraju i budu birani u tijela Udruge

·         da čuvaju ugled Udruge

·         da koriste članske pogodnosti koje im pruža članstvo u Udruzi

·         da plaćaju članarinu

·         da budu obaviješteni o radu Udruge.

 

 

Članak 17.

Stegovna odgovornost člana postoji ako član grubo naruši ugled Udruge. O stegovnoj odgovornosti člana odlučuje Upravni odbor.

Članak 18.

Udruga vodi popis svojih članova. U ime Udruge, popis članova vodi predsjednik Udruge.

Popis članova vodi se elektronički, u pisanom obliku ili na drugi prikladan način.

Popis članova obvezno sadrži podatke o:

·         osobnom imenu fizičke osobe

·         nazivu pravne osobe

·         osobnom identifikacijskom broju (OIB)

·         datumu rođenja

·         datumu pristupanja Udruzi

·         kategoriji članstva te

·         datumu prestanka članstva u Udruzi

Članak 19.

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima Udruge, kao i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 20.

Članovi Udruge plaćaju Udruzi godišnju članarinu.

Visinu članarine određuje Upravni odbor.

Uplatom članarine stječe se pravo na člansku iskaznicu kao dokaz pravovaljanosti članstva u Udruzi.

 

XI. TIJELA UDRUGE, NJIHOV SASTAV I NAČIN SAZIVANJA, IZBOR, OPOZIV, OVLASTI, NAČIN ODLUČIVANJA I TRAJANJE MANDATA TE NAČIN SAZIVANJA SKUPŠTINE U SLUČAJU ISTEKA MANDATA

 

 

Članak 21.

Tijela Udruge jesu:

·         Skupština

·         Predsjednik Udruge

·         Upravni odbor

·         Nadzorni odbor

 

·         Skupština

Članak 22.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini.

Skupština je najviše tijelo Udruge.

Članak 23.

Skupština razmatra pitanja koja su od zajedničkog interesa za sve članove kao i pitanja koja predlaže Upravni  odbor ili druga tijela Udruge.

O ovim pitanjima Skupština zauzima stavove, donosi zaključke, smjernice i odluke.

Sjednice Skupštine mogu biti redovne i izvanredne.

Članak 24.

Redovne sjednice Skupštine održavaju se svake godine, izborne se održavaju svake četiri godine, a izvanredne prema potrebi.

Skupštinu saziva Upravni odbor najmanje petnaest dana prije održavanja. Odluka o sazivu sadržava dnevni red, vrijeme i mjesto održavanja.

U slučaju isteka mandata Upravnog odbora Udruge, Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili najmanje 10% članova Udruge, koji su upisani u popis članova Udruge prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 25.

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva Upravni odbor na zahtjev najmanje jedne trećine članova Udruge ili na zahtjev Nadzornog odbora. Odluka o sazivu Skupštine sadržava dnevni red, vrijeme i mjesto održavanja.

Ako Upravni odbor ne sazove Skupštinu u roku 30 dana od dana primitka zahtjeva, sazvat će je predlagači.

Na izvanrednom zasjedanju raspravlja se samo o pitanjima koja su stavljena na dnevni red.

Članak 26.

Skupštinu čine svi članovi Udruge.

Na Skupštinu se mogu pozvati i sudjelovati u njezinom radu i druge osobe bez prava glasa.

Članak 27.

Skupština pravovaljano odlučuje kada je prisutna natpolovična većina članova Udruge.

Ako Skupštini nije prisutna natpolovična većina članova Udruge, Skupština se odgađa pola sata. Nakon toga Skupština pravovaljano odlučuje ako je prisutna jedna četvrtina članova. Ako nakon pola sata nema kvoruma Skupština je pravovaljana s prisutnim brojem članova.

 

Članak 28.

Skupštinu vodi radno predsjedništvo.

Na početku rada Skupštine određuje se način glasovanja. Glasovanje može biti javno ili tajno.

Članak 29.

Skupština odlučuje natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

Iznimno od prethodnog stavka, Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova o usvajanju Statuta, njegovim izmjenama i dopunama, te o prestanku Udruge.

Članak 30.

Skupština Udruge:

·         usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune

·         bira i razrješava predsjednika Udruge kao osobu ovlaštenu za zastupanje Udruge, potpredsjednika Udruge i tajnika Udruge

·         bira i razrješava Upravni odbor i Nadzorni odbor

·         odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja Udruga

·         usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

·         usvaja godišnje financijsko izvješće

·         odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge

·         donosi odluku o statusnim promjenama

·         odlučuje o dodjeli priznanja i nagrada

·         te odlučuje i o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge

 

·         Predsjednik Udruge

Članak 31.

Udruga ima predsjednika, potpredsjednika i tajnika.

Predsjednik zastupa Udrugu.

Predsjednik Udruge:

·         odgovara za zakonitost rada Udruge

·         vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine

·         odgovoran je za podnošenje Skupštini Udruge prijedloga godišnjeg financijskog izvješća

·         dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga

·         sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge

·         obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i aktima Udruge.

Članak 32.

Predsjednik Udruge i potpredsjednik Udruge istodobno su i predsjednik odnosno potpredsjednik Skupštine i Upravnog odbora.

Članak 33.

Mandat predsjednika, potpredsjednika i tajnika Udruge traje četiri godine i iste osobe mogu biti ponovo birane.

 

·         Upravni odbor

Članak 34.

Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine Udruge i za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 35.

Upravni odbor čine predsjednik, potpredsjednik, tajnik, te 4 člana Udruge.

Predsjednik i potpredsjednik Udruge su istodobno predsjednik i potpredsjednik Upravnog odbora. Prilikom izbora članova Upravnog odbora mora se voditi računa o zastupljenosti članova s područja djelovanja Udruge razmjerno broju članova.

Članak 36.

Mandat Upravnog odbora Udruge traje četiri godine i iste osobe mogu u Upravni odbor biti ponovo birane.

Skupština Udruge može opozvati cijeli Upravni odbor ili pojedine njegove članove ako za to postoji valjani razlog. Pod valjanim razlogom osobito se podrazumijeva pasivnost u obavljanju poslova, rad protivno interesima Udruge i slično.

Članak 37.

Upravni odbor odlučuje na sjednicama.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi, a saziva ih predsjednik.

Na zahtjev jedne trećine članova Upravnog odbora ako predsjednik ne sazove sjednicu Upravnog odbora u roku 30 dana od primitka zahtjeva, sazvat će je predlagači.

Članak 38.

Upravni odbor na svojim sjednicama pravovaljano odlučuje ako je prisutno više od polovine njegovih članova.

Upravni odbor odlučuje natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

Članak 39.

Upravni odbor:

·         priprema i saziva sjednicu Skupštine

·         odlučuje o načinu provedbe plana rada i financijskog plana koji je utvrđen na Skupštini

·         predlaže Statut, njegove izmjene i dopune, kao i druge akte Udruge

·         utvrđuje prijedlog godišnjeg financijskog izvješća Udruge

·         osniva komisije, odbore ili sekcije za pojedine oblike aktivnosti Udruge iz redova članstva

·         osigurava nadzor nad materijalno-financijskim poslovanjem Udruge

·         donosi odluke o naknadama za stručni rad Upravnog odbora i Nadzornog odbora, stručnih odbora i stručnih suradnika

·         bira i opoziva likvidatora

·         odlučuje o drugim pitanjima iz rada Udruge.

 

·         Nadzorni odbor

Članak 40.

Nadzorni odbor ima tri člana.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i iste osobe mogu u Nadzorni odbor biti ponovno birane.

Predsjednik Udruge, potpredsjednik Udruge, tajnik te članovi Upravnog odbora ne mogu biti članovi Nadzornog odbora.

 

Članak 41.

 

Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik prema vlastitoj ocjeni, na zahtjev ostalih članova tog odbora ili na zahtjev predsjednika Udruge.

Sjednice se održavaju najmanje jedanput godišnje.

Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovine njegovih članova i to većinom glasova svih članova.

 

Članak 42.

Nadzorni odbor:

·         pregledava cjelokupno materijalno-financijsko poslovanje Udruge te obavlja nadzor nad tim poslovanjem

·         nadzire pravilnost primjene propisa, odredaba ovog Statuta i ostalih akata Udruge

·         upoznaje Izvršni odbor sa stanjem nađenim pregledom i nadzorom i

·         podnosi izvještaje o radu Skupštini Udruge.

 

 

XII. IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA UDRUGE

Članak 43.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje Upravni odbor Udruge i koja se kao likvidator upisuje u registar udruga. Mandat likvidatora traje do opoziva.

Likvidator ne mora biti član Udruge.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga.

Upravni odbor ovlašten je iz opravdanih razloga opozvati imenovanog likvidatora i umjesto njega imenovati drugu osobu.

Članak 44.

Likvidator likvidaciju Udruge provodi u skladu s odredbama Zakona o udrugama.

 

XIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 45.

Razlozi za prestanak djelovanja Udruge jesu:

·         odluka Skupštine o prestanku Udruge

·         pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela Udruge razdvajanjem

·         protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice Skupštine, a ona nije održana

·         pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge

·         pokretanje stečajnog postupka

·         na zahtjev člana, ako je broj članova Udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje Udruge, a Izvršni odbor Udruge u roku godinu dana od nastupanja te činjenice nije donio odluku- o prijemu novih članova.

Članak 47.

Iznimno u slučajevima iz prethodnog članka točka 1., 3. i 6. postupak likvidacije neće se provoditi ako većina svih članova Izvršnog odbora Udruge da izjavu pred javnim bilježnikom da Udruga ne djeluje, da su ispunjene sve obveze Udruge i da je preostala imovina Udruge raspodijeljena u skladu sa zakonom.

 

XIV. IMOVINA UDRUGE, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

                                            Članak 48.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, njezine nepokretne i pokretne stvari, kao i druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

.

                                             Članak 49.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

                                              Članak 50.

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.

Nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

                                             Članak 51.

Udruga i predsjednik Udruge za štetu učinjenu u Udruzi ili Udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima o odgovornosti za štetu.

 

XV. POSTUPANJE S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA UDRUGE

Članak 52.

U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno ovom Statutu.

Udruga nema pravo imovinu Udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

Pod povezanim osobama smatraju se osobe koje su bračni ili izvanbračni drug, istospolni partner, srodnici po krvi u ispravnoj lozi, braća i sestre, skrbnik te posvojitelj, odnosno posvojenik te ostale fizičke i pravne osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje i zaposlenima.

Ako je Udruga primila financijska sredstva iz javnih izvora (financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz javnih izvora), u slučaju prestanka postojanja, ostatak sredstava vratit će u proračun iz kojega su financijska sredstva dodijeljena.

Ako se u slučaju prestanka postojanja Udruge iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom Udruge koji je Udruga odredila ovim Statutom, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište Udruge.

 

XVI. RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 53.

Za rješavanje sporova unutar Udruge nadležan je Upravni odbor.

Upravni odbor može za rješavanje pojedinog spora imenovati posebno povjerenstvo od tri člana.

Povjerenstvo iz prethodnog stavka provodi prethodni postupak i nakon utvrđenog činjeničnog stanja Upravnom odboru predlaže donošenje odgovarajuće odluke.

Protiv odluke Upravnog odbora može se u roku 30 dana od dana dostave odluke uložiti prigovor Skupštini Udruge. Odluka Skupštine je konačna.

 

XVII. RJEŠAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 54.

Za rješavanje sukoba interesa unutar Udruge nadležan je Upravni odbor.

 

XVIII. PRIZNANJA I NAGRADE UDRUGE

Članak 55.

Udruga može dodijeliti priznanja i nagrade svojim članovima, drugim organizacijama i građanima zaslužnima za razvitak Udruge.

Odluku o dodjeli priznanja i nagrada donosi Skupština Udruge na prijedlog Upravnog odbora.

 

XIX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 56.

Tumačenje odredbi ovog Statuta u nadležnosti je Upravnog odbora.

Članak 57.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom kada je ova promjena od strane nadležnog ureda upisana u registru udruga.

Članak 58.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Udruge od 1999. godine.

 

PREDSJEDNIK UDRUGE:

___________________________